تمـاس : +۹۸ (۵۱)۴۲۶۳۵۸۹۲
پست الکترونیکی : info@aryadb.com
گــروه فنی مهندسی ، دامپروری آریـــادام بینـــالود و واحد تحقیقات و فناوری علوم دامی آریا
نام محصول قیمت محصول واحد محصول خرید اینترنتی
نرم افزارآریا ویژه گاوداری تا ۱۵۰ رأس ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسخه خــرید اینترنتــی
نرم افزارآریا ویژه گاوداری تا ۴۰۰ رأس موجود ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسخه خــرید اینترنتــی
نرم افزارآریا ویژه گاوداری ۴۰۰ تا ۸۰۰ رأس ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسخه خــرید اینترنتــی
غلات فرآوری شده ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
نرم افزارآریا ویژه گاوداری ۸۰۰ رأس به بالا ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال نسخه خــرید اینترنتــی
سامانه وجایگاه هوشمند دوره انتقال ۱۰ واحدی ۰ ریال واحد خــرید اینترنتــی
الک پنسیلوانیا ۰ ریال واحد خــرید اینترنتــی
الک ویسکانسین ۰ ریال واحد خــرید اینترنتــی
شناسنامه های الکترونیک ۰ ریال عدد خــرید اینترنتــی
Health mix ویژه گاوهای شیری درمراحل مختلف تولید ۵% ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
+health mix هلس میکس پلاس (نسل جدید هلس میکس شیری) ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
+health mix۲ هلس میکس ۲ پلاس (نسل چهارم هلس میکس شیری) ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
Health mix ویژه گاوهای انتظار زایمان ۷% ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
Health mix ویژه تلیسه های درحال رشد ۵% ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
Health mix ویژه دامهای غیرشیری ۵% ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
Health mix ویژه دامهای پرواری ۴% ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
Health mix ویژه گوساله های درحال رشد ۵% ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
سوپراستارتر A ویژگوساله های زیر ۵۰ روز ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
استارتر B ویژگوساله های بالای ۵۰ روز تا قطع شیر ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
کنسانتره ویژه گوساله ها تا یکماه بعداز قطع شیر ۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
Health mix ویژه دامهای داشتی (گوسفند) ۴% ۰ ریال کیلو گرم خــرید اینترنتــی
کنسانتره دوقلو ویژه گاوهای شیری درمراحل مختلف تولید ۱۲,۵۰۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
کنسانتره دوقلو ویژه دامهای غیرشیری ۱۰,۵۰۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
کنسانتره دوقلو ویژه گاوهای انتظارزایمان ۱۳,۵۰۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
کنسانتره دوقلو ویژه گاوهای تازه زا ۱۴,۰۰۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
کنسانتره دوقلو ویژه تلیسه های درحال رشد ۱۰,۵۰۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
کنسانتره دوقلو ویژه دامهای پرواری ۱۰,۰۰۰ ریال کیلوگرم خــرید اینترنتــی
+98 (51)42635892
© Copyright 2014 AryaDam Binalood. All right reserved.