تمـاس : +۹۸ (۵۱)۴۲۶۳۵۸۹۲
پست الکترونیکی : info@aryadb.com
گــروه فنی مهندسی ، دامپروری آریـــادام بینـــالود و واحد تحقیقات و فناوری علوم دامی آریا

آخریـن اخبــار و اطلاعیـه هــا  /  گروه ســایر اخبار

۱۸الی۲۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۶/نمایشگاه بین المللی استان فارس (شیراز)

حضور گروه فنی مهندسی آریا دام بینالود و واحد تحقیقات و فناوری علوم دامی آریا در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور استان فارس(شیراز)

حضور گروه فنی مهندسی آریا دام بینالود در نمایشگاه استان فارس

ادامه خبر ...


حضورگروه فنی مهندسی آریادام بینالود و واحد تحقیقات و فناوری علوم دامی آریا در نخستین نمایشگاه سالانه

حضورگروه فنی مهندسی آریادام بینالود و واحد تحقیقات و فناوری علوم دامی آریا در نخستین نمایشگاه سالانه کار فردوسی

حضورگروه فنی مهندسی آریادام بینالود و واحد تحقیقات و فناوری علوم دامی آریا در نخستین نمایشگاه سالانه کار فردوسی

ادامه خبر ...


جستجو و گروه هـــا

+98 (51)42635892
© Copyright 2014 AryaDam Binalood. All right reserved.