تمـاس : +۹۸ (۵۱)۴۲۶۳۵۸۹۲
پست الکترونیکی : info@aryadb.com
گــروه فنی مهندسی ، دامپروری آریـــادام بینـــالود و واحد تحقیقات و فناوری علوم دامی آریا

مدیــران

دکتر هادی سعد آبادی

مدیر عامل گروه فنی مهندسی آریادام بینالود و واحد تحقیقات و فناوری علوم دامی آریا

پست الکترونیکی : - - - -

مهندس آرزو سعدآبادی

مدیرواحد تحقیقات و امور اداری و دفتری

پست الکترونیکی : - - - -

مهندس محمدرضا خرمکی

کارشناس فنی

پست الکترونیکی : - - - -

مهندس امیر رضاییان

مدیر ساخت و تولید تجهیزات و تاسیسات

پست الکترونیکی : - - - -

مهندس وحید دیمه

مدیر بخش تغذیه

پست الکترونیکی : - - - -

مهندس محمد علی حاج میرزا عبداله

مدیر بخش ژنتیک و اصلاح نژاد

پست الکترونیکی : - - - -

مهندس رضا ذیروح

مدیر نرم افزار و IT

پست الکترونیکی : - - - -

سرکار خانم مهندس آتوسا سعید

حسابدار

پست الکترونیکی : - - - -

+98 (51)42635892
© Copyright 2014 AryaDam Binalood. All right reserved.